मराठी व्याकरण- प्रश्नसंच ७

/ मराठी प्रश्नसंच

0%
37

मराठी व्याकरण- प्रश्नसंच ७

1 / 25

पंचारती हा कोणत्या प्रकारचा सामासिक शब्द आहे ?

2 / 25

मला दररोज एवढा डोंगर चढवत नाही. अधोरेखित क्रियापदाचा प्रकार ओळखा.

3 / 25

मला बाजारगप्पांमध्ये स्वारस्य नाही. – या वाक्यातील ध्वन्यार्थ ओळखा.

4 / 25

पुढीलपैकी कोणता शब्द ‘स्त्रीलिंगी’ आहे.

5 / 25

” ‘सुसंगति सदा घडो ! सुजन वाक्य कानी पडो !’
या काव्यओळीत कोणत्या अलंकाराचा उपयोग केला आहे”

6 / 25

‘मेतकूट जमणे’ – या वाक्प्रचराचा अर्थ ओळखा.

7 / 25

खालीलपैकी कोणते विधान अचूक आहे?

8 / 25

‘अरिष्ट’ या शब्दाचा अर्थ सांगा.

9 / 25

बाकी’, म्हणून ‘सबब’, ‘जरतर’ यापैकी उभयान्वयी अव्यये कोणती आहेत ?

10 / 25

‘कोण, काय, आपण,स्वतः’ – यांची रूपे …

11 / 25

मुलांनी आईवडिलांची आज्ञा पाळावी’ या वाक्याचा प्रकार ओळखा.

12 / 25

छे छे !’ – या केवलप्रयोगी अव्ययातून कोणता भाव व्यक्त होतो ?

13 / 25

राजाने प्रधानास बोलाविले.’ या वाक्यातील कर्माची विभक्ती ओळखा.

14 / 25

ही वही माझी आहे. विशेषण ओळखा.

15 / 25

अधोरेखित नामाची विभक्ती ओळखा. ‘दोनशे रुपयांना ही छत्री मिळाली.’

16 / 25

“पुढील विधानाला जी म्हण योग्य असेल असा पर्याय ओळखा. अचानकपणे परीक्षा पुढे ढकलल्याने परीक्षा नको
असलेल्या सुषमाला आनंद झाला, म्हणतात ना …………..”

17 / 25

“खालील वाक्यातील शब्दयोगी अव्यय कोणते ?
जाईच्या मांडवावर सूर्याची सोनेरी किरणे पसरली.”

18 / 25

पहाटेच्या वेळी चाफा गंधित व मादक भासतो – या वाक्यातील उद्देश्य ओळखा.

19 / 25

उपसर्गाच्या संदर्भात योग्य विधान कोणते ?

20 / 25

पूर्वी केलेले विधान अधिक स्पष्ट करावयाचे असेल तर …………… चिन्ह द्यावे.

21 / 25

दाम या शब्दाचे मूळ रूप कोणत्या भाषेतील आहे ?

22 / 25

“विधायक’ या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द निवडा.

23 / 25

तो घरी अचानक आला. अधोरेखित शब्दाचा क्रियाविशेषण प्रकार ओळखा.

24 / 25

शब्दप्रकार सांगा – आयोग

25 / 25

आई त्या सरोवराच्या काठी बसे. काळ ओळखा.

Your score is

The average score is 39%

0%

Share this Post