नाम व त्याचे प्रकार

Featured post

शब्द आणि शब्दांच्या जाती- अर्थपूर्ण अक्षरसमूह म्हणजे शब्द होय. शब्दांचे खालीलप्रमाणे प्रकार आहेत. विकारी

Read More

वचन व त्याचे प्रकार

Featured post

वचन विचार नामावरून जसे त्या नामाचे लिंग समजते त्याचप्रमाणे नामाने दर्शवलेली वस्तु एक आहे

Read More

ध्वनिदर्शक शब्द

Featured post

अ. क्र.  प्राणी/पक्षी शब्द १ गाईचे हंबरणे २ कोल्हयांची कोल्हेकुई ३ घोडयाचे किंचाळणे ४

Read More

रस

Featured post

‘रस’ याचा शब्दशः अर्थ ‘चव’ किंवा ‘रुची’ असा आहे. व्यवहारात रस सहा आहेतः गोड,

Read More

अलंकारिक शब्द

Featured post

अरण्य पंडित  मूर्ख मनुष्य खडास्टक  भांडण अरण्यरुदन  ज्याचा उपयोग नाही अशी तक्रार खुशालचंद  अतिशय

Read More

लिंग व त्याचे प्रकार

Featured post

लिंग विचार नामाच्या स्वरूपावरून एखादी वस्तु वास्तविक अगर काल्पनिक पुरुष (नर)  किंवा स्त्री  (मादी)

Read More

समूहदर्शक शब्द

Featured post

क्रमांक  समूह शब्द १ ढगांचा घनमंडल २ फळांचा घोस ३ मुलींचा घोळका ४ नारळांचा     

Read More

वाक्प्रचार

Featured post

क्रमांक वाक्प्रचार अर्थ १ अवलंब करणे  स्वीकार करणे. २ आनंदाला उधाण येणे   अतिशय आनंद

Read More

अलंकार

Featured post

भाषेचे सौंदर्य वाढवण्यासाठी वापरलेल्या तंत्राला भाषेचे अलंकार असे म्हणतात. मराठीत आलेले बहुतेक भाषेचे अलंकार

Read More

समास

Featured post

मराठीमध्ये बोलताना आपण शब्दांतील परस्परसंबंध दाखवणारे विभक्ती प्रत्यय व काही शब्द गाळून जे सोपे,

Read More

विभक्ती व त्याचे प्रकार

Featured post

विभक्ती – नामांचा किंवा सर्वनामांचा वाक्यातील क्रियापदाशी किंवा इतर शब्दांशी येणारा संबंध ज्या विकारांनी

Read More

क्रियाविशेषण अव्यय

Featured post

क्रियापदाविषयी विशेष माहिती देणाऱ्या शब्दाला क्रियाविशेषण असे म्हणतात. ज्याप्रमाणे विशेषण हे नामाबद्दलची विशेष माहिती

Read More

केवल प्रयोगी अव्यय

Featured post

आपल्या मनातील हर्ष, शोक, तिरस्कार,आश्चर्य इत्यादी भावना व्यक्त करणार्‍या शब्दांना केवलप्रयोगी अव्यय किंवा उद्गारवाची

Read More

शब्दयोगी अव्यय

Featured post

वाक्यामधील नाम किंवा सर्वनाम यांचा वाक्यामधील इतर शब्दांशी असणारा संबंध दाखविणाऱ्या अविकारी शब्दाला शब्दयोगी

Read More

काळ

Featured post

वाक्याचा अर्थ पूर्ण करणाऱ्या क्रियावाचक शब्दाला क्रियापद असे म्हणतात आणि या क्रियापदावरून वाक्यात क्रिया

Read More

क्रियापद

Featured post

ज्या क्रियावाचक शब्दामुळे वाक्याचा अर्थ पूर्ण होतो अश्या क्रियावाचक शब्दाला क्रियापद असे म्हणतात. उदा.

Read More

सर्वनाम

Featured post

नामाऐवजी जे शब्द वापरतात त्या शब्दांना सर्वनाम असे म्हणतात. नामांची पुनरावृत्ती होऊ नये म्हणून

Read More

संधी:-स्वर संधी

Featured post

जोडाक्षरे:- ज्या अक्षरात दोन किंवा दोनपेक्षा अधिक व्यंजने प्रथम एकत्र येवून शेवटी त्यात एक

Read More

मराठी वर्णमाला

Featured post

वर्णमाला – वर्ण- तोंडावाटे निघणार्‍या मूलध्वनीला वर्ण असे म्हणतात. मराठीत खालीलपैकी ४८ वर्ण आहेत.

Read More