समास

/ मराठी व्याकरण

मराठीमध्ये बोलताना आपण शब्दांतील परस्परसंबंध दाखवणारे विभक्ती प्रत्यय व काही शब्द गाळून जे सोपे, सुटसुटीत शब्द तयार करतो, अशा शब्दांच्या जोडणीला किंवा एकत्रीकरणाला समास असे म्हणतात.अशा रीतीने तयार झालेल्या जोडशब्दाला  मराठी व्याकरणात सामासिक शब्द म्हणतात.

सामासिक विग्रह-

सामासिक शब्द कोणकोणत्या शब्दांपासून तयार झाले आहेत हे पाहण्यासाठी आपण त्या शब्दांची फोड करतो म्हणजेच विग्रह करतो आणि या विग्रह करून दाखवण्याच्या पद्धतीस समासाचा विग्रह असे म्हणतात.

पद

समासात कमीत कमी दोन शब्द असावेच लागतात आणि या दोन शब्दांना पद असे म्हणतात.

समासात कोणत्या पदाला जास्त महत्व दिले आहे यावरून समासाचे मुख्य चार प्रकार पडतात.

अ) अव्ययीभाव समास (पहिले पद प्रधान)

ब) तत्पुरुष समास (दुसरे पद प्रधान)

क) व्दंव्द समास (दोन्ही पदे प्रधान)

ड) बहुव्रीही समास (दोन्ही पदे गौण)

अ) अव्ययीभाव समास

ज्या समासात पहिला शब्द मुख्य असतो व त्या तयार झालेल्या सामासिक शब्दांचा उपयोग क्रियाविशेषणासारखा केला जातो त्यास ‘अव्ययीभाव समास’

अव्ययीभाव समासाची वैशिष्ट्ये

– पहिले पद महत्वाचे असून ते श्यक्यतो अव्यय असते.

– संपूर्ण सामासिक शब्द क्रियाविशेषण अव्ययाप्रमाणे काम करतो.

– हे शब्द श्यक्यतो स्थळ / काळ किंवा रीतिवाचक असतात.

-मराठी भाषेतील व्दिरुक्ती (पहिल्या शब्दांचीच पुनरावृत्ती) होऊन तयार झालेले शब्द हे क्रियाविशेषणा प्रमाणे वापरले जातात म्हणून ही उदाहरणे अव्ययीभाव समासाची आहेत. उदा – जागोजागी- प्रत्येक जागी.

मराठी भाषेतील शब्द

क्र.  सामासिक शब्द  विग्रह
वारंवार   प्रत्येक वारी
पानोपानीप्रत्येक पानी
गावोगाव प्रत्येक गावात
दारोदारीप्रत्येक दारी
घरोघरीप्रत्येक घरी
दिवसेंदिवसप्रत्येक दिवशी
गल्लोगल्लीप्रत्येक गल्लीत
घडोघडीप्रत्येक घडीला
जागोजागप्रत्येक जागी
१०आळोआळीप्रत्येक आळीत

संस्कृत भाषेतील शब्द
(आ, यथा, प्रति यासारखे संस्कृत भाषेतील उपसर्ग लागून तयार झालेले शब्द)

क्र.  सामासिक शब्द  विग्रह
यथायुक्तयुक्त असे
यथाशास्त्रशास्त्राप्रमाणे
यथायोग्ययोग्य असे
यावज्जीवजीव असेपर्यंत
आमरण मरेपर्यंत
यथावकाश अवकाशाप्रमाणे
यथान्यायन्यायाप्रमाणे
यथाविधी विधीप्रमाणे
प्रतिदिनप्रत्येक दिवसाला
१०प्रतिमास  प्रत्येक महिन्याला

अरबी व फारसी भाषेतील शब्द
(बे, दर, बेला, गैर, बिन, हर, यासारखे फारशी/ अरबी भाषेतील उपसर्ग लागून तयार झालेले शब्द)

क्र.  सामासिक शब्द  विग्रह
दरसालप्रत्येक साली
हरघडीप्रत्येक घडीला
दरसालप्रत्येक साली
गैरहजरहजर नसलेला
गैरवाजवीवाजवी नसलेला
बेकायदाकायद्या विरूद्ध
बेसुमारसुमार नसलेले
गैरशिस्तशिस्त नसलेला
बरहुकूम हुकुमाप्रमाणे
१०बिनशर्त शर्तीशिवाय

ब) तत्पुरुष समास

ज्या समासात दुसरे पद महत्वाचे असून समासाचा विग्रह करतांना गाळलेला शब्द, विभक्तीप्रत्यय लिहावा लागतो, त्यास तत्पुरुषसमास असे म्हणतात.

तत्पुरुष समासाची वैशिष्ट्ये

-या समासात दुसरे पद महत्वाचे असते.

-अर्थाच्या दृष्टीने गाळलेले शब्द किंवा विभक्ती प्रत्यय विग्रह करताना घालावा लागतो.

तत्पुरुष समासाचे सात उपप्रकर पडतात.

१) विभक्ती तत्पुरुष

ज्या तत्पुरुष समासात कोणत्या तरी विभक्तीचा अथवा विभक्तीचा अर्थ व्यक्त करणार्‍या शब्दयोगी अव्ययाचा लोप करून दोन्ही पदे जोडली जातात त्यास विभक्ती तत्पुरुष समास असे म्हणतात.

विभक्ती तत्पुरुष समासाची उदाहरणे

क्र.  सामासिक शब्द  विग्रह
देशगत देशाला गेलेला  ( द्वितीया/ कर्म तत्पुरुष )
सुखप्राप्तसुखाला प्राप्त  ( द्वितीया/ कर्म तत्पुरुष )
भक्तिवश भक्तीने वश ( तृतीया/ करण तत्पुरुष )
उपासमारउपासने मार ( तृतीया/ करण तत्पुरुष )
सचिवालयसचिवासाठी आलय  ( चतुर्थी/ संप्रदान तत्पुरुष )
गायरानगाईसाठी रान  ( चतुर्थी/ संप्रदान तत्पुरुष )
रोगमुक्तरोगातून मुक्त ( पंचमी/ अपादान तत्पुरुष )
सेवानिवृत्तसेवेतून निवृत्त  ( पंचमी/ अपादान तत्पुरुष )
ऋणमुक्तऋणातून मुक्त ( पंचमी/ अपादान तत्पुरुष )
१० नदीकाठनदीचा काठ  ( षष्ठी/ संबंध तत्पुरुष )
११राजवाडाराजाचा वाडा  ( षष्ठी/ संबंध तत्पुरुष )
१२प्रेमपत्रप्रेमाचे पत्र ( षष्ठी/ संबंध तत्पुरुष )
१३दानशूरदानात शूर ( सप्तमी/ अधिकरण तत्पुरुष )
१४कलाकुशलकलेत कुशल ( सप्तमी/ अधिकरण तत्पुरुष )
१५घरजावईघरातील जावई ( सप्तमी/ अधिकरण तत्पुरुष )

२) अलुक तत्पुरुष

 ज्या विभक्ती तत्पुरुष समासात पहिला पदाच्या विभक्ती प्रत्ययाचा लोप होत नाही त्यास अलुक तत्पुरुष समास म्हणतात.

उदा-

तोंडी लावणे

पाठी घालणे

युधिष्ठीर

कर्तरीप्रयोग

कर्मणी प्रयोग

३) उपपद तत्पुरुष/ कृदंत तत्पुरुष

ज्या तत्पुरुष समासात पहिले पद गौण असते तर दुसरे पद महत्वाचे असते व ते दुसरे पद हे धातुसाधीत/ कृदंत म्हणून त्या शब्दांत येते तसेच त्याचा वाक्यात स्वतंत्रपणे उपयोग करता येत नाही अशा सामासिक शब्दाला उपपद तत्पुरुष/कृदंत तत्पुरुष असे म्हणतात.

उपपद तत्पुरुष/ कृदंत तत्पुरुष समासाची उदाहरणे

क्र.सामासिक शब्द  विग्रह
शेतकरीशेती करणारा
आगलाव्याआग लावणारा
सुखदसुख देणारा
मार्गस्थमार्गावर असलेला
लाचखाऊलाच खाणारा

४) नत्र तत्पुरुष समास

ज्या समासातील पहिले पद हे अभाव किंवा निषेध दर्शविते त्यांना नत्र तत्पुरुष समास असे म्हणतात. उदा. (अ, अन्, न, ना, बे, नि, गैर इ.) म्हणजेच ज्या तत्पुरुष सामासातील पहिले पद हे नकारार्थी असते त्यास नत्र तत्पुरुष असे म्हणतात.

नत्र तत्पुरुष समासाची उदाहरणे

क्र.  सामासिक शब्द  विग्रह
अहिंसाहिंसा नसलेला
बेडरडर नसलेला
निरोगीरोग नसलेला
अनादरआदर नसलेला
अयोग्ययोग्य नसलेला

५) कर्मधारय तत्पुरुष समास

ज्या तत्पुरुष समासातील दोन्ही पदे प्रथमा विभक्तीत असतात व त्या दोन्ही  पदांचा संबंध विशेषण व विशेष्य या प्रकारचा असतो त्यालाच कर्मधारेय तत्पुरुष समास म्हणतात.

कर्मधारय तत्पुरुष समासाची उदाहरणे

क्र.  सामासिक शब्द  विग्रह
महादेवमहान असा देव
रक्तचंदनरक्तासारखे चंदन
भोलानाथभोळा असा नाथ
नील कमलनील असे कमल
महाराष्ट्रमहान असे राष्ट्र

कर्मधारय समासाचे पुढील सात उपप्रकर पडतात.

१) विशेषण पूर्वपद कर्मधारय

जेव्हा कर्मधारय सामासिक शब्दातील पहिले पद विशेषण असते, तेव्हा अशा समासला विशेषण पूर्वपद कर्मधारय असे म्हणतात.

उदा.

महादेव – महान असा देव

नीलकमल- निळे असे कमल

महाराष्ट्र – महान असे राष्ट्र

महामानव – महान असा मानव

२) विशेषण उत्तरपद कर्मधारय

जेव्हा कर्मधारय सामासिक शब्दांतील दुसरे पद हे विशेषण असते, तेव्हा अशा समासाला विशेषण उत्तरपद कर्मधारेय असे म्हणतात.

उदा.

पुरुषोत्तम – उत्तम असा पुरुष

मुखकमल – मुख हेच कमल

वेशांतर – अन्य असा वेश

भाषांतर – अन्य अशी भाषा

३) विशेषण उभयपद कर्मधारय

काही कर्मधारय सामासिक शब्दातील दोन्ही पदे विशेषण असतात तेव्हा अशा सामासिक शब्दाला / समासाला विशेषण उभयपद कर्मधरय असे म्हणतात.

उदा.

लालभडक – लाल भडक असा

श्यामसुंदर – श्याम सुंदर असा

पांढराशुभ्र – पांढरा शुभ्र असा

हिरवागार – हिरवागार असा

४) उपमान पूर्वपद कर्मधारय

जेव्हा कर्मधारय सामासिक शब्दांत पहिले पद उपमान असते (पूर्वपदापेक्षा उत्तरपदाला जास्त महत्व दिलेले असते) आणि उत्तरपद विशेषणासारखे काम करते त्याला उपमान पूर्वपद कर्मधारय समास असे म्हणतात.

उदा. 

देवबुद्धी- देव आहे अशी बुद्धी.

सूडबुद्धी – सूड आहे अशी बुद्धी.

घटशब्द- घट असा शब्द   

५) उपमान उत्तरपद कर्मधारय

जेव्हा कर्मधारय सामासिक शब्दांत दुसरे पद उपमानअसते (उत्तरपदपेक्षा पूर्वपदाला जास्त महत्व दिलेले असते) व त्या शब्दांत उत्तरपद हे पूर्वपदाचे विशेषणासारखे काम करते त्याला उपमान उत्तरपद कर्मधारय समास असे म्हणतात.

उदा.

 मुखचंद्र – चंद्रासारखे मुख

 नरसिंह – सिंहासारखा नर

६) रूपक उभयपद कर्मधारय

जेव्हा कर्मधारय सामासिक शब्दांत सामंत नसून ते एकाच आहे असे जेव्हा दाखवले जाते तेव्हा त्या समासास रूपक उभयपद कर्मधारय समासअसे म्हणतात.

उदा. 

विधाधन – विधा हेच धन

यशोधन – यश हेच धन

तपोबल – ताप हेच बल

७) अव्यय पूर्वपद कर्मधारय

जेव्हा कर्मधारय सामासिक शब्दांत पहिले पद अव्यय असेन त्याचा उपयोग विशेषणासारखा केला जातो अशा समासाला अव्यय पूर्ववाद कर्मधारय असे म्हणतात.

उदा.

सुयोग – सु (चांगला) असा योग

सुपुत्र – सु (चांगला) असा पुत्र

कुपुत्र – कु (वाईट) असा पुत्र

६) व्दिगू समास

मराठी व्याकरणामध्ये ज्या कर्मधारय समासात पहिले पद संख्यावाचक विशेषण असून त्या शब्दाच्या योगाने ( सहाय्याने ) समुदायाचा अर्थ उत्पन्न होतो तेव्हा त्यास द्विगु समास म्हणतात.

व्दिगू समासाची उदाहरणे

क्र.  सामासिक शब्द  विग्रह
पंचवटीपाच वडांचा समूह
त्रिदलतीन दलांचा समूह
त्रैलोक्यतीन लोकांचा समूह
नवरात्रनऊ रात्रींचा समूह
पंचपाळे पाच पाळ्यांचा समूह
चातुर्मासचार मासांचा समूह
सप्ताहसात दिवसांचा समूह
पंचारतीपाच आरत्यांचा समूह
सप्तरंगसात रंगांचा समूह
१०सप्तर्षीसात ऋषींचा समूह

७) मध्यमलोपी समास

मराठी व्याकरणामध्ये ज्या कर्मधारय समासात पहिल्या पदांचा दुसर्‍यासाठी पदाशी संबंध दर्शविणारी मधली काही पदे लोप करावी लागतात त्या समासाला मध्यमलोपी समास असे म्हणतात.

मध्यमलोपी समासाची उदाहरणे

क्र.  सामासिक शब्द  विग्रह
कांदेपोहेकांदे घालून केलेले पोहे
वांगीभातवांगी घालून केलेला भात
साखरभात साखर घालून केलेला भात
पुरणपोळीपुरण घालून केलेली पोळी
गुळांबागूळ घालून केलेला आंबा 

क) व्दंव्द समास

ज्या समासातील दोन्ही पदे अर्थदृष्ट्या दर्जाने समान असतात, त्यास ‘व्दंव्द समास’ असे म्हणतात. या समासातील पदे आणि, अथवा, व, किंवा या उभयान्वयी अव्ययांनी जोडलेली असतात.

व्दंव्द समासाची वैशिष्ट्ये-

– दोन्ही पदे महत्वाची असतात.

-सामासिक शब्दचा विग्रह आणि, अथवा, व, किंवा या उभयान्वयी करतात.

– दोन्ही पदांच्या अर्थाशिवाय त्याच जातीच्या इतर पदार्थांचाही समावेश विग्रहात केलेला असतो.

व्दंव्द  समासाची उदाहरणे

क्र.  सामासिक शब्द  विग्रह
पशुपक्षीपशू आणि पक्षी
दहीभातदही आणि भात
भाजीपालाभाजी, पाला व इतर तत्सम वस्तू
मागेपुढेमागे किंवा पुढे
कृष्णार्जुनकृष्ण आणि अर्जुन
खरेखोटेखरे किंवा खोटे
दक्षिणोत्तरदक्षिण आणि उत्तर
पापपुण्यपाप आणि पुण्य
बरेवाईटबरे अथवा वाईट 
१०रामलक्ष्मणराम आणि लक्ष्मण

१) इतरेतर व्दंव्द समास

ज्या सामासिक शब्दाचा विग्रह करतांना ‘आणि, व ‘ही समुच्चय बोधक उभयान्वयी अव्यये वापरली जातात त्या समासास  इतरेतर व्दंव्द समास असे म्हणतात.

इतरेतर व्दंव्द  समासाची उदाहरणे

क्र.  सामासिक शब्द  विग्रह
भीमार्जुनभीम आणि अर्जुन
सुंठसाखरसुंठ आणि साखर
बहीणभाऊबहीण आणि भाऊ
आईवडीलआई आणि वडील
अहिनकुलआहि आणि नकुल

२)  वैकल्पिक व्दंव्द समास

ज्या सामासिक शब्दाचा विग्रह करतांना ‘किंवा, अथवा, वा’  या विकल्प बोधक उभयन्वयी अव्ययांचा उपयोग करावा लागतो त्यास वैकल्पिक व्दंव्द समास असे म्हणतात.

वैकल्पिक व्दंव्द  समासाची उदाहरणे

क्र.  सामासिक शब्द  विग्रह
सत्यासत्यसत्य किंवा असत्य
पासनापासपास आणि नापास
छोट्यामोठ्याछोट्या किंवा मोठ्या 
चुकभूलचूक अथवा भूल
सत्यासत्यसत्य किंवा असत्य

३) समाहार व्दंव्द समास

ज्या सामासिक शब्दांतील पदांचा विग्रह करतांना त्यातील पदांचा अर्थशिवाय त्याच जातीच्या इतर पदार्थाचाही त्यात समावेश म्हणजेच समहार केलेला असतो त्यास समाहार व्दंव्द समास असे म्हणतात.

समाहार व्दंव्द  समासाची उदाहरणे

क्र.  सामासिक शब्द  विग्रह
शेतीवाडीशेती, वाडी व इतर तत्सम मालमत्ता
मिठभाकरमीठ, भाकर व साधे खाधपदार्थ इत्यादी
चहापाणीचहा, पाणी व फराळाचे इतर पदार्थ
केरकचराकेर, कचरा व इतर टाकाऊ पदार्थ
जीवजंतूजीव, जंतू व इतर किटक

ड) बहुव्रीही समास

ज्या सामासिक शब्दांतील कोणतेच पद प्रमुख नसून त्या पदाच्या अर्थापेक्षा वेगळ्या अशा वस्तूंचा किंवा व्यक्तींचा त्यामधून बोध होतो त्या समासाला बहुव्रीही समास असे म्हणतात.

बहुव्रीही समासाची वैशिष्ट्ये-

-दोन्ही पदे महत्वाची नसून या दोन्हीशिवाय तिसऱ्याच पदाचा बोध होतो.

-हा सामासिक शब्द त्या तिसऱ्या पदाचे विशेषण असतो.

बहुव्रीही समासाची उदाहरणे

क्र.  सामासिक शब्द  विग्रह
वक्रतुंडवक्र आहे ज्याचे तुंड (तोंड) असा तो – गणपती
दशाननदहा आहेत आनन ज्याला असा तो – रावण
चंद्रशेखरचंद्र आहे शिखर ज्याच्या असा तो – शंकर
गजमुखगजाचे आहे मुख ज्याला असा तो – गणपती
चक्रपाणिचक्र आहे पाणित  असा तो -विष्णू

बहुव्रीही समासाचे खालीलप्रमाणे चार उपपक्रार पडतात.

१) विभक्ती बहुव्रीही समास-

 ज्या सामासिक शब्दाचा विग्रह करतांना शेवटी एक संबंधी सर्वनाम येते. अशा सर्वनामाची जी विभक्ती असेल त्या विभक्तीचे नाव समासाला दिले जाते त्याला विभक्ती बहुव्रीही समास असे म्हणतात.

विभक्ती बहुव्रीही  समासाची उदाहरणे

क्र.  सामासिक शब्द  विग्रह
गतप्राणगत आहे प्राण ज्यापासून तो – पंचमी विभक्ती
त्रिकोणतीन आहेत कोन ज्याला तो – चतुर्थी विभक्ती
जितेंद्रियजित आहे इंद्रिये ज्याची तो – षष्ठी विभक्ती
गजाननगजाचे आहे आनन ज्याला तो – गणेश  (षष्ठी प्रथमा )
जितशत्रूजित आहे शत्रू ज्याने तो – तृतीया विभक्ती

विभक्ती बहुव्रीही समासाचे दोन उपप्रकार पडतात.

१) समानाधिकरण

ज्या सामासिक शब्दांचा विग्रह करताना दोन्ही पदे एकाच विभक्तीत असतात तेव्हा त्या समासास समानाधिकरण असे म्हणतात.

समानाधिकरण बहुव्रीही  समासाची उदाहरणे

क्र.  सामासिक शब्द  विग्रह
लक्ष्मीकांतलक्ष्मी आहे कांता ज्याची तो- विष्णू (प्रथमा)
नीलकंठनील आहे कंठ ज्याचा तो – शंकर (प्रथमा)
लंबोदरलंब आहे उदर ज्याचे असा तो – गणपती  (प्रथमा)

२) व्याधिकरण-

 ज्या सामासिक शब्दांचा विग्रह करताना  दोन्ही पदे वेगवेगळ्या विभक्तीत असतात तेव्हा त्या समासास व्याधिकरण असे म्हणतात.

व्याधिकरण बहुव्रीही  समासाची उदाहरणे

क्र.  सामासिक शब्द  विग्रह
भालचंद्रभाळी आहे चंद्र असा तो शंकर (सप्तमी -प्रथमा)
सुधाकरसुधा आहे करात असा तो चंद्र   (प्रथमा- सप्तमी )
गजाननगजाचे आहे आनन ज्याला तो – गणेश  (षष्ठी प्रथमा )

२) नत्र बहुव्रीही समास

ज्या सामासिक शब्दाचे पहिले पद नकारदर्शक असते त्याला नत्र बहुव्रीही समास असे म्हणतात. या समासातील पहिल्या पदात अ, न, अन, नि अशा नकारदर्शक शब्दांचा वापर केला जातो.

नत्र बहुव्रीही  समासाची उदाहरणे

क्र.  सामासिक शब्द  विग्रह
निरोगीनाही रोग ज्याला तो
अनियमितनियमित नाही असे ते
नीरसनाही रस ज्यात ते
नास्तिकनाही आस्तिक असा तो 
अव्ययनाही व्यय ज्याला तो

३) सहबहुव्रीही समास

ज्या सामासिक शब्दाचे पहिले पद सह किंवा स अशी अव्यये असून हा सामासिक शब्द एखाधा विशेषणाचे कार्य करतो त्यास सहबहुव्रीही समास म्हणतात.

सहबहुव्रीही समासाची उदाहरणे

क्र.  सामासिक शब्द  विग्रह
सवर्णवर्णासहित असा तो
सफलफलाने सहित असे तो
सानंदआनंदाने सहित असा जो
सबलबलासहित आहे असा जो
सादरआदराने सहित असा तो

४) प्रादि बहुव्रीही समास

ज्या सामासिक शब्दाचे पहिले पद प्र, परा, अप, दुर, सु, वि अशा उपसर्गानी युक्त असेल तर त्याला प्रादि बहुव्रीही समास असे म्हणतात.

प्रादि बहुव्रीही  समासाची उदाहरणे

क्र.  सामासिक शब्द  विग्रह
प्रबळअधिक बलवान असा तो
दुर्गुणवाईट गुण असलेली व्यक्ती
प्रज्ञावंतबुद्धी असलेला
सुलोचनचांगले डोळे असलेला
सुमंगलपवित्र आहे असे ते
Share this Post