पसायदान

आतां विश्वात्मकें देवें । येणें वाग्यज्ञें तोषावें ।तोषोनि मज द्यावें । पसायदान हें ॥

Read More

मनाचे श्लोक – भाग २०

॥जय जय रघुवीर समर्थ ॥ देहेबुद्धिचा निश्चयो ज्या ढळेना।तया ज्ञान कल्पांतकाळी कळेना॥परब्रह्म तें मीपणे

Read More

मनाचे श्लोक – भाग १९

॥जय जय रघुवीर समर्थ ॥ नव्हे चेटकी चाळकू द्रव्यभोंदु।नव्हे निंदकू मत्सरू भक्तिमंदू॥नव्हे उन्मतू वेसनी

Read More

मनाचे श्लोक – भाग १६

॥जय जय रघुवीर समर्थ ॥ खरें शोधितां शोधितां शोधिताहे।मना बोधिता बोधिता बोधिताहे॥परी सर्वही सज्जनाचेनि

Read More

मनाचे श्लोक – भाग १२

॥जय जय रघुवीर समर्थ ॥ हिताकारणे बोलणे सत्य आहे।हिताकारणे सर्व शोधुनि पाहें॥हितकारणे बंड पाखांड

Read More