शब्दयोगी अव्यय

वाक्यामधील नाम किंवा सर्वनाम यांचा वाक्यामधील इतर शब्दांशी असणारा संबंध दाखविणाऱ्या अविकारी शब्दाला शब्दयोगी

Read More