वाक्प्रचार

क्रमांक वाक्प्रचार अर्थ १ अवलंब करणे  स्वीकार करणे. २ आनंदाला उधाण येणे   अतिशय आनंद

Read More