लिंग व त्याचे प्रकार

लिंग विचार नामाच्या स्वरूपावरून एखादी वस्तु वास्तविक अगर काल्पनिक पुरुष (नर)  किंवा स्त्री  (मादी)

Read More