क्रियापद

ज्या क्रियावाचक शब्दामुळे वाक्याचा अर्थ पूर्ण होतो अश्या क्रियावाचक शब्दाला क्रियापद असे म्हणतात. उदा.

Read More