संधी:-स्वर संधी

जोडाक्षरे:- ज्या अक्षरात दोन किंवा दोनपेक्षा अधिक व्यंजने प्रथम एकत्र येवून शेवटी त्यात एक

Read More