ध्वनिदर्शक शब्द

अ. क्र.  प्राणी/पक्षी शब्द १ गाईचे हंबरणे २ कोल्हयांची कोल्हेकुई ३ घोडयाचे किंचाळणे ४

Read More