नाम व त्याचे प्रकार

शब्द आणि शब्दांच्या जाती- अर्थपूर्ण अक्षरसमूह म्हणजे शब्द होय. शब्दांचे खालीलप्रमाणे प्रकार आहेत. विकारी

Read More

वचन व त्याचे प्रकार

वचन विचार नामावरून जसे त्या नामाचे लिंग समजते त्याचप्रमाणे नामाने दर्शवलेली वस्तु एक आहे

Read More

ध्वनिदर्शक शब्द

अ. क्र.  प्राणी/पक्षी शब्द १ गाईचे हंबरणे २ कोल्हयांची कोल्हेकुई ३ घोडयाचे किंचाळणे ४

Read More

रस

‘रस’ याचा शब्दशः अर्थ ‘चव’ किंवा ‘रुची’ असा आहे. व्यवहारात रस सहा आहेतः गोड,

Read More

अलंकारिक शब्द

अरण्य पंडित  मूर्ख मनुष्य खडास्टक  भांडण अरण्यरुदन  ज्याचा उपयोग नाही अशी तक्रार खुशालचंद  अतिशय

Read More

लिंग व त्याचे प्रकार

लिंग विचार नामाच्या स्वरूपावरून एखादी वस्तु वास्तविक अगर काल्पनिक पुरुष (नर)  किंवा स्त्री  (मादी)

Read More

समूहदर्शक शब्द

क्रमांक  समूह शब्द १ ढगांचा घनमंडल २ फळांचा घोस ३ मुलींचा घोळका ४ नारळांचा     

Read More

वाक्प्रचार

क्रमांक वाक्प्रचार अर्थ १ अवलंब करणे  स्वीकार करणे. २ आनंदाला उधाण येणे   अतिशय आनंद

Read More