अ. क्र. घटक
मराठी वर्णमाला
वर्णांचे प्रकार
संधी- स्वर संधी
संधी- व्यंजनसंधी
संधी- विसर्ग संधी
नाम व त्याचे प्रकार
सर्वनाम 
विशेषण
क्रियापद
१०काळ
११उभयान्वयी अव्यय 
१२शब्दयोगी अव्यय 
१३केवल प्रयोगी अव्यय
१४क्रियाविशेषण अव्यय
१५विभक्ती व त्याचे प्रकार
१६प्रयोग व त्याचे प्रकार
१७समास 
१८अलंकार 
१९वृत्ते- अक्षरगणवृत्ते
२०वृत्ते-जाती किंवा मात्रावृत्ते
२१वृत्ते- अक्षर छंदवृत्त आणि मुक्तछंद
२२वाक्यांचे प्रकार 
२३म्हणी आणि त्यांचे अर्थ
२४वाक्प्रचार
२५विरामचिन्हे 
२६शब्दसिद्धी व त्याचे प्रकार
२७शब्दांच्या शक्ती व त्याचे प्रकार
२८समूहदर्शक शब्द
२९शब्दसमूहाबद्दल एक शब्द
३०वचन व त्याचे प्रकार
३१लिंग व त्याचे प्रकार
३२ध्वनिदर्शक शब्द
३३समानार्थी शब्द
३४विरुद्धार्थी शब्द
३५अलंकारिक शब्द
३६रस
३७वाक्य पृथक्करण व त्याचे प्रकार